FACILITY MANAGEMENT OFFICE

Statifics


Users online 19
System: 1594
in 1 hour ago

 Personned

Documentation team

No.

Name

Position

Tel.

01

LÊ QUANG GIẢNG

Head

0913 149 292

02

NGUYỄN VĂN LÀNH

Deputy Head

0983 331 309

03

ĐỖ NGỌC NHUẬN

Deputy Head

0918 070 871

04

ĐẶNG THỊ NHƯ NGỌC

Secretary

08 3869 1157

05

ĐẶNG VINH QUANG

Staff

08 3722 0730

06

ĐẶNG TIẾN DŨNG

 Staff

07

TRẦN VĂN CHÍN

Cleaner

08

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Staff

08 3896 0712

09

LÊ VĨNH LINH

10

SOPHIA BINTY CARIM

Engineer

 

Electricity team

No.

Name

Position

Tel.

01

NGUYỄN HOÀNG

Leader

0909 156 002

02

NGUYỄN VĂN ANH MINH

Staff

08 3724 2876

03

PHAN THÀNH VŨ

04

LÊ VĂN MẠNH

05

HOÀNG MINH HÙNG

 

Water team

No.

Name

Position

Tel.

01

PHẠM TRÍ THÔNG

Leader

08 3896 0712

02

PHAN THANH LIÊM

Staff

 

03

NGUYỄN GIAI

04

VIỆC MINH HÙNG

05

TRẦN HỒNG THÁI

 

Fleet

No.

Name

Position

Tel.

01

TRẦN NGỌC HƯỚNG

Captain

0913 911 231

02

NGUYỄN VĂN PHÁT

Vice squad

0913 751 284

03

NGUYỄN ANH TUẤN

Staff

08 3896 3344

04

NGUYỄN VĂN MINH

05

NGUYỄN VĂN HÒA

06

LÊ VĂN HẢI

07

VŨ TRUNG THỰC

08

NGUYỄN VĂN HỒNG

09

TRẦN THANH CHIÊU

10

PHẠM SĨ CHIẾU

11

 PHẠM SĨ HÙNG

Security team

No.

Name

Position

Tel.

01

ĐẶNG TRUNG THU

Captain

0907 505 899

02

NGUYỄN NGỌC HUẤN

Vice squad

0939 041 295

03

NGUYỄN HỮU THỌ

Staff

Thiên Lý

08 3896 4428

Chốt Cổng

08 3724 2620

04

NGUYỄN TÂM

05

NGUYỄN DUY HOÀNG

06

NGỤY ĐÌNH HÀO

07

TRẦN TRUNG HẬU

08

BÙI XUÂN THANH

09

NGUYỄN MINH TRIẾT

10

HOÀNG VĂN HIỂU

11

CHU ANH ĐÀO

12

NGUYỄN VĂN YẾN

13

ĐỖ VĂN THÊM

14

ĐẶNG THANH LIÊM

15

HOÀNG TRÚC GIÁP

16

TRẦN ĐỨC THƠM

17

NGUYỄN HỮU NGƠI

18

LƯU VĂN KHUÊ

19

TRẦN NHẬT BẢO

Page count: 432
Last modify: 07-10-2015

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba chín năm hai

Xem trả lời của bạn !