Các đơn vị trong Trường thực hiện kiểm kê tài sản (tính đến ngày 01/01/2017) theo nội dung, Biểu mẫu đính kèm:

              Căn cứ Công văn số 3310/ĐHNL ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc kiểm kê tài sản có đến 00 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

Để thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, Ban Kiểm kê Tài sản năm 2017 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đến tất cả các Bộ môn, Tổ công tác trực thuộc thực hiện kiểm kê và đánh giá hao mòn toàn bộ tài sản có đến 00 giờ, ngày 01 tháng 01 năm 2017 từ tất cả các nguồn vốn, cụ thể như sau:

1.      ĐỐI TƯỢNG KIỂM KÊ

1.1  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ) của tất cả các nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, viện trợ, quà tặng, các chương Trình/Dự án đang hoạt động hoặc đã kết thúc (chưa thực hiện thủ tục xử lý tài sản sau khi kết thúc). Không thực hiện kiểm kê tài sản đất đai.

1.2  CÔNG CỤ DỤNG CỤ (CCDCcủa tất cả các nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, viện trợ, quà tặng, các chương Trình/Dự án đang hoạt động hoặc đã kết thúc (chưa thực hiện thủ tục xử lý tài sản sau khi kết thúc).

Các đơn vị hạch toán độc lập tiến hành kiểm kê tài sản cố định và công cụ dụng cụ để làm cơ sở theo dõi số liệu báo cáo kết quả kiểm kê cho Ban Kiểm kê tài sản trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh năm 2016.

2.      THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM KÊ VÀ BÁO CÁO

-         Thời gian các đơn vị nhận sổ kiểm kê            từ 04/10/2017 đến 10/10/2017

-         Thời gian kiểm kê và lập báo cáo ở đơn vị    từ 11/10/2017 đến 20/10/2017

-         Thời gian nộp báo cáo kiểm kê                      từ 21/10/2017 đến 27/10/2017

 

 

Biểu mẫu (File Download):

Công văn 3310/ĐHNL ngày 02/10/2017 về việc kiểm kê tài sản có đến 00 giờ ngày 01/01/2017;

Mẫu kiểm kê các đơn vị 2017;

Mẫu kiểm kê 2017 dự án chưa kết thúc;

Mẫu kiểm kê 2017 dự án đã kết thúc.

Số lần xem trang : :275
Nhập ngày : 04-10-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị(10-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai năm hai năm