Các đơn vị trong Trường thực hiện kiểm kê tài sản (tính đến ngày 01/01/2019) theo nội dung, Biểu mẫu đính kèm:

              Căn cứ Công văn số 364/ĐHNL ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc kiểm kê tài sản có đến 00 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2019;

Để thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, Ban Kiểm kê Tài sản năm 2019 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đến tất cả các Bộ môn, Tổ công tác trực thuộc thực hiện kiểm kê và đánh giá hao mòn toàn bộ tài sản có đến 00 giờ, ngày 01 tháng 01 năm 2019 từ tất cả các nguồn vốn, cụ thể như sau:

1.      ĐỐI TƯỢNG KIỂM KÊ

1.1  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ) của tất cả các nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, viện trợ, quà tặng, các chương Trình/Dự án đang hoạt động hoặc đã kết thúc (chưa thực hiện thủ tục xử lý tài sản sau khi kết thúc). Không thực hiện kiểm kê tài sản đất đai.

1.2  CÔNG CỤ DỤNG CỤ (CCDCcủa tất cả các nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, viện trợ, quà tặng, các chương Trình/Dự án đang hoạt động hoặc đã kết thúc (chưa thực hiện thủ tục xử lý tài sản sau khi kết thúc).

Các đơn vị hạch toán độc lập tiến hành kiểm kê tài sản cố định và công cụ dụng cụ để làm cơ sở theo dõi số liệu báo cáo kết quả kiểm kê cho Ban Kiểm kê tài sản trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh năm 2016.

2.      THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM KÊ VÀ BÁO CÁO

-         Thời gian các đơn vị nhận sổ kiểm kê            từ 04/3/2019 đến 06/3/2019

-         Thời gian kiểm kê và lập báo cáo ở đơn vị    từ 07/3/2019 đến 23/3/2019

-         Thời gian nộp báo cáo kiểm kê                      từ 25/3/2019 đến 28/3/2019

 

 Biểu mẫu (File Download):

Công văn 364/ĐHNL ngày 28/02/2019 về việc kiểm kê tài sản có đến 00 giờ ngày 01/01/2019;

Mẫu kiểm kê các đơn vị 2019;

Mẫu kiểm kê 2019 dự án chưa kết thúc;

Mẫu kiểm kê 2019 dự án đã kết thúc.

Số lần xem trang : :937
Nhập ngày : 04-03-2019
Điều chỉnh lần cuối :04-03-2019

Thông báo

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trong toàn trường(13-03-2018)

Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị(10-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm năm một sáu

Xem trả lời của bạn !