Giấy đề nghị bố trí xe đưa sinh viên đi thực tập

Khi đơn vị có nhu cầu đưa sinh viên đi thực tập ngoài trường, thành viên của đơn vị viết giấy đề nghị bố trí xe và có các điều kiện sau: ban chủ nhiệm khoa, phòng đào tạo xác nhận, có quyết định cho phép giảng viên và sinh viên đi thực tập do hiệu trưởng ký. Giấy đề nghị này gửi lên phòng QTVT trước 05 ngày để tiện bố trí công việc.

Số lần xem trang: 185
Điều chỉnh lần cuối: 29-10-2010

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín sáu một sáu

Xem trả lời của bạn !