Phòng Quản trị Vật tư
Stt Đơn vị Số ĐT Đ/c liên hệ
01 Tổ Văn phòng 0283 896 1157 Phòng 102 - Nhà Điều hành
02 Tổ Điện 0283 724 2876  
03 Tổ Nước - Hoa Viên 0283 889 7133  
04 Tổ Giảng đường 0283 724 2870  
05 Đội xe 0283 896 3344  

Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Số lần xem trang: 2592
Điều chỉnh lần cuối: 24-07-2017

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai năm một chín

Xem trả lời của bạn !