Thông tin cán bộ tổ Kỹ thuật Điện - Phòng Quản Trị Vật Tư

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

01

NGUYỄN HOÀNG

Phụ trách tổ Điện

0909 156 002

02

NGUYỄN VĂN ANH MINH

Nhân viên

028 3724 2876

03

PHAN THÀNH VŨ

04

LÊ VĂN MẠNH

05

HOÀNG MINH HÙNG

Số lần xem trang: 2819
Điều chỉnh lần cuối: 24-07-2017

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai năm ba bốn

Xem trả lời của bạn !