Thông tin cán bộ tổ Văn phòng - Phòng Quản Trị Vật Tư

Phòng 102 - Khu Thiên Lý (Nhà Điều hành) - Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

                                              Nhân sự tổ Văn phòng

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

01

LÊ QUANG GIẢNG

Trưởng phòng

0913 149 292

02

NGUYỄN VĂN LÀNH

P.Trưởng phòng

0983 331 309

03

ĐỖ NGỌC NHUẬN

P.Trưởng phòng

0918 070 871

04

ĐẶNG THỊ NHƯ NGỌC

Thư ký

028 3869 1157

05

ĐẶNG VINH QUANG

Tổ trưởng

06

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Chuyên viên

028 3896 0712 

07

LÊ VĨNH LINH

08

TRẦN VĂN CHÍN

NV phục vụ

028 3722 0730

09

ĐẶNG TIẾN DŨNG

Nhân viên

10

NGUYỄN VĂN ĐIỀN

Kỹ sư 

11

BÙI QUANG LUẬN

Kỹ sư

12

SOPHIA BINTY CARIM

 

Số lần xem trang: 2550
Điều chỉnh lần cuối: 17-01-2018

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy năm sáu sáu

Xem trả lời của bạn !