Luật:

Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 về Sửa đổi, bổ xung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Luật số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 về Quản lý, Sử dụng tài sản Nhà Nước.

Luật số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về Đấu thầu.

Luật số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về Đầu tư.

Luật số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Xây dựng.

 


Nghị Định - Thông Tư - Quyết Định:

Nghị định 85/2009/NĐ-CP_Ngày 15 tháng 10 năm 2009_Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Nghị định 52/2009/NĐ-CP_Ngày 03 tháng 6 năm 2009_Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà Nước.

Thông tư 245/2009/TT-BTC_Ngày 31 tháng 12 năm 2009_Quy định thực hiện một số nội dung của NDD52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà Nước.

Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT_Ngày 22 tháng 12 năm 2008_Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC_Ngày 29 tháng 5 năm 2008_Chế độ quản lý, tính hao nòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước.

Số lần xem trang: 4901
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2010

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín sáu bảy chín

Xem trả lời của bạn !