Thông tin cán bộ Đội xe - Phòng Quản Trị Vật Tư

 

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

01

TRẦN NGỌC HƯỚNG

Đội trưởng

0913 911 231

02

NGUYỄN VĂN PHÁT

Đội phó

0913 751 284

03

NGUYỄN ANH TUẤN

Nhân viên

028 3896 3344

04

NGUYỄN VĂN MINH

05

PHẠM SĨ CHIẾU

06

NGUYỄN VĂN HỒNG

07

TRẦN THANH CHIÊU

08

PHẠM SĨ HÙNG

09

NGUYỄN VĂN HÒA

Số lần xem trang: 240
Điều chỉnh lần cuối: 24-07-2017

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám bảy năm bốn

Xem trả lời của bạn !