Thông tin cán bộ tổ Kỹ thuật Nước  - Phòng Quản Trị Vật Tư

 

 

 

STT

 

Họ và Tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại liên hệ

 

01

PHAN THANH LIÊM

Nhân viên

 

02

NGUYỄN GIAI

03

TRẦN HỒNG THÁI

 

Số lần xem trang: 2564
Điều chỉnh lần cuối: 18-05-2017

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một hai hai bốn

Xem trả lời của bạn !