CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

 (Theo Quyết định của Hiệu trưởng số 1107/QĐ - ĐHNL - TCHC về việc ban hành " Qui định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị thuộc Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh ngày 27/7/2006)

 1. Chức Năng

Phòng Quản trị Vật tư là đơn vị trực thuộc Ban Giám Hiệu. Phòng có chức năng tham mưu Ban Giám Hiệu xây dựng các dự án đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả tài sản của Nhà trường bao gồm: đất đai, các công trình xây dựng, các loại tài sản trên đất, các trang thiết bị phòng chống cháy nổ, phương tiện vận chuyển, các trang thiết bị máy móc và những loại tài sản khác được mua sắm, trang bị từ ngân sách nhà nước để đảm bảo các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm Vụ

- Tham mưu Ban Giám hiệu trong các lĩnh vực: đầu tư, mua sắm vật tư, trang thiết bị máy móc và các công trình xây dựng cơ bản phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ và các loại hình khác phục vụ cho cán bộ viên chức và sinh viên trong trường.

- Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn các tài sản: đổi mới trang thiết bị, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động mời thầu, đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị máy móc và xây dựng các công trình cơ bản cho các đơn vị trong trường. Thường trực của các Hội đồng đấu thầu. 

- Hàng năm, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản, thanh lý tài sản của đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định nhà nước.

- Quản lý các cơ sở cung ứng dịch vụ cho cán bộ công chức và sinh viên trong phạm vi nhà trường. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng học, môi trường cảnh quan trong khuôn viên trường.

- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác xây dựng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường.

- Quản lý đội xe và điều phối sử dụng các phương tiện vận chuyển phục vụ công tác của nhà trường.

- Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ trong toàn trường.

- Kiến nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức và sinh viên trong việc sử dụng, bảo vệ tài sản thực hành tiết kiệm.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ công tác sử dụng, đầu tư và quản lý tài sản theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám hiệu phân công.

 

 

Số lần xem trang: 2770
Điều chỉnh lần cuối: 17-01-2018

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai ba bốn ba

Xem trả lời của bạn !