Thông tin cán bộ Đội Bảo vệ - Phòng Quản Trị Vật Tư

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

01

ĐẶNG TRUNG THU

Đội trưởng

0907 505 899

02

NGUYỄN NGỌC HUẤN

Đội phó

0939 041 295

03

NGUYỄN HỮU THỌ

Nhân viên

Chốt Nhà điều hành

028 3896 4428

Chốt Cổng

028 3724 2620

04

NGUYỄN TÂM

05

NGUYỄN DUY HOÀNG

06

NGỤY ĐÌNH HÀO

07

TRẦN TRUNG HẬU

08

BÙI XUÂN THANH

09

NGUYỄN MINH TRIẾT

10

ĐOÀN THẾ GIÀU

11

NGUYỄN VĂN TÍNH

12

NGUYỄN VĂN YẾN

13

ĐỖ VĂN THÊM

14

ĐẶNG THANH LIÊM

15

HOÀNG TRÚC GIÁP

16

TRẦN ĐỨC THƠM

17

NGUYỄN HỮU NGƠI

18

LƯU VĂN KHUÊ

19

TRẦN NHẬT BẢO

 

Số lần xem trang: 4948
Điều chỉnh lần cuối: 24-07-2017

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba bảy bốn sáu

Xem trả lời của bạn !