Giấy đề nghị bố trí xe

Khi cá nhân/ đơn vị có nhu cầu sử dụng xe, nhân viên của đơn vị viết phiếu đề nghị trình ban chủ nhiệm đơn vị xác nhận và gửi đến phòng QTVT trước 03 ngày để tiện việc bố trí xe.

Lưu ý: Muốn xin xe người đề xuất phải viết phiếu đề nghị trước 03 ngày để tiện việc bố trí xe

 

Số lần xem trang: 235
Điều chỉnh lần cuối: 16-06-2011

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm năm bảy bảy

Xem trả lời của bạn !