Các Đơn vị có yêu cầu sửa chữa, bảo trì máy móc trang thiết bị điền vào mẫu đơn và phải có sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị.

Nếu máy móc, thiết bị nào còn trong thời hạn bảo hành đề nghị các Đơn vị ghi rõ bên trong đơn yêu cầu.

 

Số lần xem trang: 200
Điều chỉnh lần cuối: 16-06-2011

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không bảy không tám

Xem trả lời của bạn !