Giấy đề nghị cấp vật tư ( Văn phòng phẩm, Mực in,...)

Giấy đề nghị cấp vật tư ( văn phòng phẩm, mực in, vật dụng rẻ tiền mau hỏng) cần có Thủ trưởng đơn vị xác nhận đồng thời kèm theo sổ theo dõi vật tư của đơn vị.

Số lần xem trang: 219
Điều chỉnh lần cuối: 16-06-2011

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không tám bảy ba

Xem trả lời của bạn !