Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị Thông báo về việc bán đấu giá:

Tài sản không còn sử dụng được tại các Đơn vị và 02 xe ô tô: Asia 51E0014; Hyundai 51E0019

 

===o0o===

      - Căn cứ Quyết định số: 4526/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc bán đấu giá: Tài sản không còn sử dụng được tại các đơn vị và 02 xê ô tô: Asia 51E0014; Hyundai 51E0019;

       - Căn cứ quyết định số: 991/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 31/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: Tài sản không còn sử dụng được tại các đơn vị và 02 xê ô tô: Asia 51E0014; Hyundai 51E0019;

     - Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 414/21/HĐDV-ĐGTS ngày 14/4/2021 giữa Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam;

      Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tiến hành bán đấu giá: Tài sản không còn sử dụng được tại các đơn vị và 02 xê ô tô: Asia 51E0014; Hyundai 51E0019 với thông tin cụ thể được tóm tắt như sau:  

1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm:

+ Lô số 1: Tài sản không còn sử dụng được tại các Đơn vị: 45.728.000đ (Bằng chữBốn mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi tám ngàn đồng)_(Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có));

+ Lô số 2: 02 xe ô tô: Asia 51E0014; Hyundai 51E0019: 30.000.000đ (Bằng chữBa mươi triệu đồng)_(Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có))

- Tiền đặt trước (20%): 

+ Lô số 1: Tài sản không còn sử dụng được tại các Đơn vị: 9.145.760đ (Bằng chữ: Chín triệu, một trăm bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng);

+ Lô số 2: 02 xe ô tô: Asia 51E0014; Hyundai 51E0019: 6.000.000đ (Bằng chữ: Sáu triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).

2. Thời gian đăng ký, nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá và tổ chức công bố giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá ngày 28/4/2021 và ngày 29/4/2021 (Trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh).

- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký và nhận phiếu trả giá từ 08h00 ngày 19/4/2021 đến 16h30 ngày 03/5/2021 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng tiền đặt trước ngày 03/5/2021, ngày 04/5/2021 và ngày 05/5/2021 (Trong giờ hành chính)

- Tổ chức buổi công bố giá vào lúc 10h00 ngày 06/5/2021.

3. Địa điểm bán hồ sơ đấu giá:

+ Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Địa chỉ: 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh;

+ Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam tại Đồng Nai - Địa chỉ: 62 Trương Định, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

+ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Địa điểm nhận đăng ký và nhận phiếu trả giá: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam tại Đồng Nai - Địa chỉ: 62 Trương Định, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại liên hệ: 0251.6513.502.

5. Địa điểm tổ chức công bố giá: Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

 THÔNG TIN CHI TIẾT: File Đính kèm

 

 .

Số lần xem trang: 12082
Điều chỉnh lần cuối: 22-04-2021

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một bảy hai tám

Xem trả lời của bạn !