Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị Thông báo về việc bán đấu giá:

Vật tư thu hồi từ việc phá dỡ khu nhà Hoàng Anh

 ===o0o===

      - Căn cứ Quyết định số: 2873/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 20/10/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc bán đấu giá vật tư thu hồi từ việc phá dỡ khu Hoàng Anh;

      - Căn cứ quyết định số: 3125/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 08/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thu hồi từ việc phá dỡ khu Hoàng Anh;

     - Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 6/21/HĐDV-ĐGTS ngày 10/11/2021 giữa Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam;

      Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tiến hành bán đấu giá vật tư thu hồi từ việc phá dỡ khua Hoàng Anh với thông tin cụ thể được tóm tắt như sau:  

1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 17.047.000đ (Bằng chữMười bảy triệu, không trăm bốn mươi bảy ngàn đồng);

- Tiền đặt trước (20%): 3.409.400đ (Bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm linh chín ngàn, bốn trăm đồng)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ (Bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng).

2. Thời gian đăng ký, nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá và tổ chức công bố giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá ngày 19/11/2021 và ngày 22/11/2021 (Trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh).

- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký và nhận phiếu trả giá từ 08h00 ngày 11/11/2021 đến 11h00 ngày 20/11/2021 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước ngày 18/11/2021, ngày 19/11/2021 và ngày 22/11/2021 (Trong giờ hành chính)

- Tổ chức buổi công bố giá vào lúc 10h00 ngày 23/11/2021.

3. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký và bỏ phiếu trả giáChi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam tại Đồng Nai - Địa chỉ: 62 Trương Định, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại liên hệ: 0251.6513.502.

4. Địa điểm tổ chức công bố giá: Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN CHI TIẾT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

 

Số lần xem trang: 36
Điều chỉnh lần cuối: 15-11-2021

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy tám năm bốn

Xem trả lời của bạn !